No008蓝色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No008蓝色丝袜丝足写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

其节节交接处,皆有碎骨筋膜联系。【注】[1]瞳神散大者,谓瞳神散大,风轮反为窄窄一周,其则一周如线。

经云:脉风成为疠。若伤各处,则涂疮口周围,使截住其血不来潮作。

 若梅疮溃烂时,脓秽浸淫成片而痛者,以鹅黄散撒之。 [2]缘怒伤肝胆,令脑邪热冲入目中,致成此障,久则变为瞳神细小。

[12]从窍阴行耳后,入发际四分,完骨穴也。脓痂过厚,再以润肌膏润之,又有热极皮肤火热,红晕成片,游走状如火丹,治法不宜收敛,只宜外发,宜服五福化毒丹,亦以润肌膏抹之;痒甚者,俱用乌云膏搽之。

 但发表、攻里、托里、消毒等法,及肿溃外治,俱按痈疽肿疡、溃疡门。[8]然风虽有五,其致病之由则有二:一曰外因,必因头风,其痛引目上  攻于脑,脑脂与热合邪,下注于目,而致两目忽然失明也,一曰内因  ,必因内伤脏腑,精气不上注于目,或先病左目,后及于右目,或先  病右目,后及于左目,左右相传,两目俱损也。

 初服五香流气饮,其次内外治法,俱按痈疽肿疡、溃疡门。[8]内踝以下至地,长三寸。

Leave a Reply