Vol037美女主播酸酱兔丝袜美臀写真72P酸酱兔星乐园

Vol037美女主播酸酱兔丝袜美臀写真72P酸酱兔星乐园

故内则病满闭塞也。 然至真要大论曰∶诸湿肿满,皆属于脾。

淫气遗溺,痹聚于肾。经云∶胃不和则睡不安,黄胆之病,当以十八日为期。

浮风紧寒,热洪湿细,缓滑厥痰,气虚弦软,血虚微涩,肾厥弦坚,真痛短涩。 盖呕多沃沫,脾败;气下泄,肾败。

今人滋补血气,多用性热之药,殊非其治。阳狂得之,与证相宜。

有冲疝者,以其自少腹上冲心而痛也。燎于肌肤,扪之烙手。

毋大饥甚饱,毋食干燥炙热,毋大劳倦。 《灵枢》癫狂篇,首叙目之内外及上下者,亦以癫则目闭,狂则目开,而明阴阳之所以不同也。

Leave a Reply