gv网址大片在线播放

gv网址大片在线播放

手之三阳,从手走头,故手阳明脉发于此。凡病之始生,必自浅而后深,故络脉之邪盛,而后入于经脉。

闰,余也,犹闰月之谓。 按,甘之一字,用意深矣。

夫阳化气,即云之类,阴成形,即雨之类。粳者为稷,糯者为黍,为五谷之长,色黄属土。

魄阴主藏受,故魄能记忆在内;魂阳主运用,故魂能动作发挥。 以一脏而兼五脉,即五脏互见,是为五五二十五脉也。

若其微涩,气当有滞,故为鼠在颈腋间。肝、脾、肾居于膈下,连近于腹,故为腹之三阴脏。

 鼽,音求,鼻塞也。肝气虚则恐,实则怒。

Leave a Reply