VOL033可爱女神居家甜美写真45P土肥圆矮挫穷猫萌榜

VOL033可爱女神居家甜美写真45P土肥圆矮挫穷猫萌榜

又将传经阴证与直中阴经之阴证混同立论,岂为善乎。病发热恶寒,热多寒少,脉微弱者,无阳也,不可发汗,越婢汤。

脉沉紧者,不可汗。口燥咽干而渴,急下之,大承气汤。

暑病亦然,比之温病,尤加热也。阳明漱水不欲咽,犀角地黄汤。

今小腹满,则为有物而非气。利而见厥逆者,难治,以其虚寒之甚也。

先厥而若始得病便厥者,是阳不足而阴胜也。阴厥发躁,曰阴躁。

人迎紧盛者,即宜汗。有湿,皆虫证。

Leave a Reply