Vol198高挑美女carry首套写真53PCarry爱蜜社

Vol198高挑美女carry首套写真53PCarry爱蜜社

寒在下而戴阳于上,故上热也。故使復有遺腹子,未知男女。

行,各自慎努力,念所行安危之事,書誡亦自可知也。若由脾胃积热,或由肝肾相火,或由本经郁热,皆与心无涉。

 各脏腑皆有气,皆可名风,而属之肝者。倘世有古传揉法予未及见,则不免河东白首之诮,否则即请以此册为修身之嚆矢。

三十六、去冬晤孙真人修昆仑语,推展为之,节节见效。積文多,反且眩瞀於文,則失其綱紀,令其文亂難理。

天地之喜善效,乃及見於人民萬物,以是為大效證驗也。酒肉甘肥,常不離目下。

因值其失血,故血随痰出耳。意者脏腑之积,筋膜贯串如龙潜伏,一经吊动,夭矫而去,至此附脊之积不能自行,于是伏卧用大指带拨带揉随指而上,愈上愈阔,拨碎者皆上壅脑后,右转至夹车,内消结喉中,此腔外背肋之积也。

Leave a Reply