VOL126女神心妍小公主私房连体黑丝渔网露傲人豪乳喷血诱惑35P心妍小公主星颜社

VOL126女神心妍小公主私房连体黑丝渔网露傲人豪乳喷血诱惑35P心妍小公主星颜社

予曰∶不妨,汝证乃风寒陷于脉中而为,用解肌苏散之剂则愈,与侄女、甥女之不同。如麻黄配石膏,乃直从里而发阳明水液之汗矣。

 一熏一莸,十年遗臭,故去邪莫如速也。健忘转盼即遗忘,尽力思来记不全;做事始终此失彼,言谈首尾不知完。

因产后劳倦伤脾,而运转稽迟也,名飧泄;又饮食太过,脾胃受伤,亦然,俗呼水谷痢是也。山右旧族藏其女科一书,由调经、妊娠、胎产,分类订方,皆转相抄写。

如春生、夏长、秋成、冬殒,四时之开阖也;昼开、夜合、朝出、暮入,一日之开阖也。若邪甚而失于救刺,则邪干脏而气机不转,即不能救矣。

下迨后世,有立方者,目之曰神巧万全,厥有旨哉!将以施其疗疾之法,当以穷其受病之源。昼则精明夜谵语,似疟非疟不一观;热入血室为名号,莫把杭州作汴看。

此绝无胃气也。木香化滞当归稍,柴枳陈皮大腹包;白蔻红花姜半夏,中洲茅塞任君投。

Leave a Reply